\”news from here to everywhere\”

– nyheder om bemærkelsesværdige hændelser fra nær og fjern!

Archive for april 2006

…noget om religion, … og lidt om Paulus, en af alle tiders største spindoktorer!

leave a comment »

Kommentar af Mogens Engelund

En dag, Gud sad og havde en hyggestund og spiste himmerigsmundfulde sammen med en række af sine ærkeengle åbenbarede han nogle af sine følelser for dem.
   “Ved I hvad”, sagde Gud “Jeg er simpelthen så træt for tiden, at det er en hel plage for mig at klare mit arbejde. Der sku’ vel ikk’ være nogen af jer, der har en god ide til, hvordan jeg kan komme af med denne dybt belastende træthed?”
   Der var lidt småsnakken rundt om i Himlen om det omfattende arbejdspres, de lange arbejdsdage og den manglende fritid, men der kom ikke rigtig nogen forslag på bordet, før en af de almindelige engle, der sad alleryderst ved bordet, hævede sin spinkle røst.
   “Jeg kunne da godt komme med et forslag, for jeg har lige været lidt rundt blandt vore jordiske og fortsat dødelige undersåtter, hvor jeg også kunne konstatere et hårdt arbejdspres, men de havde opfundet noget de kaldte ferie og sygeorlov. Det var tydeligt, at det havde en meget positiv effekt. Derfor vil jeg godt foreslå Gud at tage en tur ned på Jorden og holde ferie der i en periode mens du kommer til hægterne”.
   Det forslag drøftede Gud så med sine ærkeengle, og alle var faktisk rigtig begejstrede for ideen.
   “Det er da en skam at Gabriel ikke er her i øjeblikket”, sagde en af ærkeenglene “…han har bare en næsten naturstridig indsigt i stort set alting, men jeg kan da kun forestille mig, at han også vil være begejstret for ideen”.
   Samtidig hermed ankommer Ærkeenglen Gabriel, og Gud fortæller hurtigt om sine planer, hvorefter Gabriel ryster langsomt på hovedet og lægger det lidt på skrå, så det hviler på den ene vinge, mens han siger
   “Jorden er af alle steder et sted, hvor rygter og sladder virkelig trives og florerer, så det kan jeg absolut ikke anbefale. Jeg har været der en enkelt gang for godt 2.000 år siden, – og de taler om det endnu!”

For jer, der skulle være i tvivl, vil jeg bare sige. Historien er faktisk ikke rigtig, for det der med at Jesus skulle være Guds Søn og at det kun er Jesus, der er det, det er faktisk en historie, som Paulus har “spunnet” sammen. Vi er da allesammen Guds døtre og Guds sønner.

Men det var da godt nok et nærmest eventyrlig godt spin, at Paulus sammen med alle evangelisterne fik spunnet sammen lang tid efter Jesus’ død, endog uden at de selv havde mødt ham.

Der findes formentlig også beretninger fra Jesus’ samtidige, dvs. fra mennesker, der har mødt den uomtvisteligt yderst specielle mandsperson, som hr. Jesus helt sikkers var, men det er ikke disse beretninger, som blev udvalgt som dem der skulle inkluderes i kristendommens bibel.

Paulus og hans venner fik gennem hårdt slid og ideologisk arbejde skabt en hel kult omkring sig, som propaganderede for deres ideer, og her i dag lang tid senere viser det sig, at det rent faktisk lykkedes at få dette “spin” til at danne skole, ja en hel selvstændig religion er det blevet til, og jeg selv må da erkende, at jeg er en af disse efterkommere, som – selvom jeg ikke opfatter mig selv som særlig religiøs i snæver forstand – alligevel er dybt præget af den folkelerigion, jeg er opvokset med her i Danmark.

I tilslutning hertil har jeg fået en række religiøse pust fra alle verdenshjørner, der har været med til at give mig et meget nuanceret billede af min egen religiøsitet eller livsopfattelseskombination af alsidig visdom, filosofi, etik og moral.

Derfor kan jeg i dag godt acceptere, at Jesus bliver kaldt Guds Søn, selvom jeg føler, det godt nok er en voldsom degradering af alle os andre. For vi har jo altid alle været Guds døtre og Guds sønner, lige indtil Jesus ankom og fik monopol på den position, som “noget særligt”. Det er da ikke en særlig demokratisk måde at “tænke” Gud på, og min Gudsopfattelse ER meget demokratisk.

Gud er ikke MERE end os, derimod ER Gud OS! Vi er ALLE Gud! og … vi er ALLE Guds Søn! … og vi er for den sags skyld også alle Helligånden. Gud kan have forskellige navne i henhold til den tradition og de sociale, kulturelle og geografiske faktorer og “tilfældigheder”, der har afgjort, hvor vi hver især er blevet placeret her på Jorden.

Vore navne på vor Gud, og på hans apostle, profeter, shamaner, lamaer, guruer, m.m. er måske forskellige, og måske har de hver især deres aktuelle bud på, hvad der er det mest essentielle, og i denne sammenhæng inkluderer jeg alle, også individer, der opfatter sig selv som fritænkere eller ateister.

Derfor kan jeg godt acceptere kristne ritualer i den kristne kirke, muslimske ritualer i moskeen, hindu-ritualer i templet, buddhistiske ritualer i buddhist-templet, jødiske ritualer i synagogen, naturbundne eller forfædrerelaterede ritualer blandt de mange etniske og religiøse minoritetsgrupper. Jeg bliver altid påvirket lidt af den religion, hvor jeg overværer eller måske deltager i et ritual. Jeg bliver “…lidt hindu …lidt muslim …lidt buddhist …eller lidt noget andet”.

Det betyder på ingen måde at jeg kritikløst lader mig trække rundt i det store religiøse ocean. Der kan sagtens blive plads til kritik – også kraftig kritik – af den måde som de enkelte religioner håndteres på af de enkelte varetagere af dette hverv, dvs. af præster, munke, imamer, lamaer, shamaner

Der kan sagtens være flere Guder, som alle har en fælles oprindelse eller fælles samhørighed, uanset om de er bundet til naturen, forfædre, eller er totalt abstrakte virkelighedsfænomener, som vi bl.a. finder det i Islam og i Kristendommen, eller måske millioner af Guder, som vi finder i Hinduismen eller i naturbaserede religioner. Det er det fælles i religionerne, der binder os alle sammen, samtidig med at vi bestandig strides med den uendelighed af forskelle og tilsyneladende modsætninger, som samtidig eksisterer inden for og imellem de enkelte religioner. Forskelle, særheder eller karakteristika, som ofte viser sig at være forbundet med regionale forhold, der i vid udstrækning ofte strækker sig over flere religioner, som i visse tilfælde er blevet inkluderet i religioner i kraft af den regionale praksis de udgjorde, på trods af at denne praksis på andre områder stred mod religionen (blodfejder, blodhævn, forskellige religioners voldelige fremfærd i forsøg på egen vinding, samtidig med at drab principielt også samtidig forbydes af alle regioner).

Eventuelle mangelfuld respekt for andre religioner er ofte mere et spørgsmål om den måde religionen udøves på, end det er et spørgsmål om religionens egentlige indre budskab, eller det kan være en forvanskning af dette budskab som følge af et pres udefra, som fører til en uønsket praksis fra udøvende individer og af dem, der varetager religionens forkyndelse.

Det er i vor Globale Landsby af afgørende betydning at vi alle lærer at leve med, at vi ikke alle har samme livsopfattelse. Og dette gør ikke nogen til bedre mennesker end andre. Der kan være mere eller mindre magtfulde endivider og samfundsgrupper, men det er af afgørende betydning for vor fælles fremtid, at vi lærer at acceptere såvel vore fællesheder som vore forskelle kombineret med at vi hver især ikke gør os selv bedre end andre. Vi er alle Guds Datter og Guds Søn! – No more No less!

Det kan måske være svært at forstå! …men det er uomtvisteligt endnu sværere at efterleve i praksis – prøv selv!

Reklamer

Written by go2news

april 4, 2006 at 10:44 pm

Thailand – et valg med flertal for “no-vote”?

leave a comment »

Kommentar af: Mogens Engelund

En lang række demonstrationer i specielt Bangkok, men også i flere andre større byer fik Thailands premierminister Thaksin til den 24. februar at opløse parlamentet og udskrive valg til afholdelse den 2. april. Det kan virke som en meget overraskende beslutning i lyset af at valget for blot et år siden gav en bred opbakning bag Thaksin og hans parti Thai Rak Thai (Thai’er elsker Thailand). Dengang vandt Thai Rak Thai partiet 377 af parlamentets 500 pladser.

Dengang håbede oppositionen på et langt bredere tilslutning, end det blev tilfældet. Men i mellemtiden har oppositionspartierne fået koordineret deres indbyrdes uenigheder. Oppositionen står derfor i dag mere samlet og der bred enighed på langt flere områder end tidligere. Kun et af de oppositionspartier, der har plads i parlamentet, stiller op ved valget, mens resten støtter en boycot af valget. I Thailand udøves en valgboycot ved at stemme blankt.

Valget i går, 2. april 2006

Valget afholdes i 400 enkeltmandskredse kombineret med liste-valg (hvor der vælges 100), men efter en regel i de thailandske valglove, er der et krav om, at en kandidat for at opnå en plads i parlamentet ikke blot vinder valget i valgkredsen, men at vedkommende derudover opnår mindst 20% af de afgivne stemmer.

Der er næppe tvivl om at Thaksins kandidater vinder hovedparten af pladserne, men der kan være tvivl om de kan opfylde kravet om 20% af stemmerne, såfremt oppositionspartiernes boycot får den tilsigtede effekt.

Det anslås at omkring 50 kandidater vil falde for denne regel, som også gælder selvom de stiller op uden modkandidater. Som et kuriosum har det vist sig at i valgkredsen omkring havne- og turistbyen Surat Thani (hvorfra man kan sejle til Koh Samui) viste de første optællinger, at 99% af de afgivne stemmer var blanke, og her har oppositionen altså sikret sig en overvældende valgsejr gennem deres boycot. Også i Bangkok var rigtog mange stemmesedler blanke, men omfanget er endnu ikke kendt. Der stemmes ved omkring 87.000 valgsteder, hvorfra stemmeboksene transporteres til centrale optællingssteder i de enkelte valgkredse, og der er som nævnt 400 valgkredse.

Men nu er det yderligere således, at valglovene og forfatningen kræver at parlamentet skal være fuldtalligt, før det kan udpege en premierminister. Så uanset hvad Thaksin gør, og uanset hvor stor hans valgsejr bliver, så ender han under alle omstændigheder i en politisk krisesituation, der ikke kan løses, før efter afholdelse af nye valg i de berørte valgkredse, og måske heller ikke der. Konsekvensen bliver en forfatningsmæssig krise, som formentlig ikke kan løses uden inddragelse af oppositionen og måske også kongen.

Den sociale og økonomiske baggrund

Det er god politisk grundlærdom, at der – inden for visse rammer – kan foregå en vis grad af regulering eller påvirkning af den tilstrømning fra landområder til byerne, der er et resultat af de generelle økonomiske udviklingstendenser, mekanisering af landbruget og det generelle ønske om at sikre børnene bedre uddannelse og bedre jobmuligheder. Mulighederne for regulering ligger ved bl.a. at sikre landområderne bedre levevilkår, herunder bedre uddannelses- og jobmuligheder.

Der har været stor tradition for denne type af reguleringer i Thailand. Alle turister i Thailand har utvivlsomt set, hvorledes mange etniske minoritetsgrupper i den nordlige del af Thailand tydeligvis har fået bedre vilkår, bedre boliger, bedre muligheder for at udnytte deres kulturelle og hårarbejdsmæssige færdigheder. Mange har den fejlagtige opfattelse, at det kun er sket på grund af turismen, og måske også betalt af turisternes penge.

Sådan hænger det nu ikke sammen, for selvom turistøkonomien er meget stor, så ville denne etniske del af turistindustrien have set helt anderledes ud, såfremt den kun var funderet på turistøkonomien. Der er sket store økonomiske udligninger fra de økonomisk velstillede områder til landområderne i specielt den nordlige del af Thailand. Kongefamiliens indflydelse – specielt Dronning Sirikits – har været meget omfattende og måske endog af afgørende betydning.

Derudover kommer, at under den voksende globaliseringbølge har Thailand været langt fremme. Rent arbejdsmæssigt, så er den thailandske arbejdskraft af meget høj standard, rimeligt veluddannet og stærkt disciplineret. Også på landet har det været relativt nemt at få bønderne til at lægge deres produktion om fra fødevareproduktion til salgs- og eksportafgrøder. Eksempelvis er store dele af den danske kødproduktion afhængig af importerede fødevarer til svin og kvæg. Og bl.a. Thailand er en af de store leverandører af soyakager til dyrefoder. Danmark har formentlig et areal i Thailand tilplantet med dyrefoder, der svarer til en område på størrelse med Sjælland (det er blot en billede, man kan simpelthen ikke lave denne slags sammenligninger). Dvs. at en stor del af den thailandske befolkning er afhængig af, at den danske svine- og kvægproduktion opretholdes (og tag endelig ikke fejl, mange af disse småbønder kender ved faktisk godt, hvilke sammenhænge de indgår som en del af).

Hidtil har det kunnet lade sig gøre at foretage disse økonomiske udligninger. Det har været min opfattelse at middelklassen i byerne har formået at lade den fattigere arbejderklasse “betale regningen” (og det var jo også først og fremmest dem, der vandrede ind fra landområderne, traditionelt set). Det forhold, at der ikke har eksisteret en velorganiseret solidarisk fagbevægelse har gjort det lettere at vælte byrderne over på den hastigt voksende arbejderklasse, og byrderne har i vid udstrækning kunnet betales i kraft af denne vækst i arbejderklassen og af industrisektoren som helhed.

Men den generelle vækst, som Thailand gennemløb gav basis for et voksende veluddannet middelklasse i byerne, ikke mindst i den centrale region omkring Bangkok samt i en række andre byområder (herunder betydningsfulde turistområder). Den “fejl” Thaksin gjorde, var ikke blot at han fortsatte med de økonomiske udligninger, men han øgede dem mærkbart, samtidig med at han iværksatte en række stærkt omkostningsbelastede prestigebyggerier, motorvejsanlæg i Bangkok og omegn, skytrin og metro, en imponerende højbro med omfattende motorvejsanlæg i tilknytning til anlæggelsen af Bangkoks nye lufthavn og sidst det udskudte projekt med en 50 km lang bro over sump og eng-områderne ved Den Thailandske havbugt sydvest for Bangkok.

At Thaksin så derudover anklages for at sælge ud af Thailand, da de solgte den tele-virksomhed, som Thaksin tidligere havde grundlagt og bygget op, til et konsortium fra Singapore, var blot en af de dråber, der fik bægeret til at flyde over. Og at gevinsten på omkring 12 milliarder kr som Thaksin-familien scorede derudover var skattefri, gavnede da absolut ikke Thaksins position. Uanset deres begrundelser, så har mange af hans støtter inden for partiet vendt sig fra ham og anklagerne strækker sig fra nepotisme og korruption til at Thaksin er aldeles udemokratisk. Oppositionen mener at have beviser på at Thaksin og Thai Rak Thai har snydt under valgkampen, hvor de anklages for at have købt sig til stemmer.

Denne type anklager er ikke noget nyt, men det er væsentligt at forstå, at magtspillet nu er lignet op til en kamp mellem middelklassen i Bangkok og andre byområder om større politisk indflydelse. Denne gruppes indflydelse på den økonomiske udvikling er i forvejen aldeles afgørende, og det kan bl.a. ses af det forhold, at deres småaktioner, iflg. turistmyndighederne, har fået mindst 65.000 turister til at aflyse deres rejse til Thailand.

Optakten til valget

Selve optakten til valget var relativt rolig med færre og mindre demonstrationer end mange af organisatorerne havde forventet. Oppositionen så gerne at Thaksin gik af inden valget, eller at han bøjede sig og indgik en aftale med oppositionen, der i givet fald formentlig også ville betyde hans afgang.

Der har været enkelte sammenstød under valget og mindre bomber efter valget i Sydthailand, hvortil kommer ugentlige demonstrationer i Bangkok hver søndag, efter at det viste sig, at demonstrationer skulle koordineres, såfremt det skulle lykkes at få mange til at møde frem.

Thaksin kommer oprindelig fra den lille by Sankamphaeng nær Chiang Mai i Nordthailand, og hans kendskab til udviklingen i landområderne, og deres betydning for økonomisk stabilitet har utvivlsomt spillet en stor rolle for udvikling af hans og hans partis politiske reformprogrammer, men dette forhold har på ingen måde gavnet ham i forhold til byernes middelklasse, som føler sig svigtet af netop denne politiks konsekvenser.

Konsekvenserne efter valget er ret uoverskuelige. Forfatningsmæssig krise og økonomisk kaos, ikke mindst inden for bygge og anlægssektoren samt industrisektoren og en lang række udviklingsmæssige aktiviteter i landområderne vil blive direkte berørt af konsekvenserne. Turistsektoren vil ikke blive direkte berørt udover de forstyrrelser, der vil være en konsekvens af forskellige aktioner og demonstrationer. Men stort set alle meningsmålinger peger på, at thaierne som helhed ikke ønsker at fortsætte med at aktionere og demonstrere, og det kan så til gengæld være med at til skærpe de konfrontationer, som næppe kan undgås. Thaksin udtalte inden valget, at han ville sikre mere “ro og orden”, hvilket kan tolkes som en mere konsekvent indgriben over for demonstrationer, men det er endnu alt for tidligt at komme med vurderinger herom.

Seneste nyt:

Optællingerne, som er i gang har givet en markant støtte til oppositionen, og der er i et stort antal valgkredse i eksempelvis Bangkok-regionen i 27 valgkredse (ud af i alt 36) afgivet flere NO-VOTE stemmer, end der er afgivet stemmer til Thaksins kandidat fra Thai Rak Thai partiet. Men det er først og fremmest i Bangkok og enkelte andre større byer, at denne tendens vil være så tydelig. Følg med på The Nations uofficielle opffentliggørelse af valgresultaterne.

Thaksin befinder sig da også tydeligvis i en tænkeboks. Han aflyste et pressemøde i går, men har dog givet tilsagn om at træde offentligt frem senere i dag mandag, når tendenserne er lidt mere tydelige. Men der verserer allerede rygter om at Thaksin måske er parat til at træde tilbage og lade en anden fra Thai Rak Thai overtage premierministerposten, såfremt der kan opnås enighed herom. Men der foreligger endnu ikke nogen former for nøjagtige detaljer herom eller om hvem, der i givet fald skulle blive enige, eller om hvad.

Læs mere her:
Thai PM sees early poll setback, fra BBC, 3 April 2006. 
Early indications from Thailand’s general election show the number of abstentions may exceed votes for the prime minister in some areas.
2Bangkok.com
The Nation: Uofficiel opffentliggørelse af valgresultaterne
Thailand legislative election, 2005, om sidste års parlamentsvalg, fra Wikipedia

Kilde: Thailand – Parlamentsvalg med tvivlsomt flertal til Thaksin: Flere ubekendte under valg med flertal for en “no-vote”!?

Written by go2news

april 3, 2006 at 10:34 am

Lagt i Politik, Thailand