\”news from here to everywhere\”

– nyheder om bemærkelsesværdige hændelser fra nær og fjern!

Archive for the ‘Natur og miljø’ Category

Stan, en af de værste og mest dødelige storme du aldrig har hørt om!

leave a comment »

GUATEMALA – ORKANEN STAN GI’R STADIG PROBLEMER!

Kommentar af Mogens Engelund

Orkanen Stan giver fortsat store problemer, selv nu næsten ni måneder efter sin hærgen. Store mudderskred fyldte floder, veje, byer og huse. Frugtbar landbrugsjord blev flået af markerne og aflejret uhensigtsmæssigt. Mange floders afvandingskapacitet blev påvirket, så vandet fortsat ophobes og ikke kan løbe væk og mudderskredene forsætter. Dette kunne konstateres, da denne sæsons regntid satte ind med voldsom nedbør fra første halvdel af juni, og med konsekvenser, der var langt større end normalt..


Værst gik det ud over den lille maya-by Panabaj, hvor muddermasserne begravede stort set hele byen under et op til 5 meter dybt lag mudder

Mens vi stønner her i varmen og glæder os over nogle af de positive effekter af de mulige klimaforandringer, så er det lidt foruroligende, at vor glæde faktisk også er tilsat ukendte faktorer, der godt kan resultere i en vis uro, frygt og usikkerhed.

Den nedbør og det vand, der er en forudsætning for at vore planter i haver og på marker kan optage næring og vokse sig store, sunde og stuttende af ernærings- og sundhedsmæssige rigdomme, ja – det vand lader vente på sig nogen steder, mens det andre steder kommer som koncentrerede, bølger af nedbør af varierende mængder, som mange steder resulterer i en række uhensigtsmæssige konsekvenser.

En af konsekvenserne er en stærkere intensitet i de storme, der konstant udfolder sig ved varierende styrke og hvis hærgen det er svært at forudsige for slet ikke at tale om at gardere sig mod.

Orkanen Katrina og specielt oversvømmelserne af New Orleans er der formentlig ingen, der har glemt. Derimod er der formodentlig ikke mange, der hverken har hørt om eller husker noget om orkanen Stan, der udfoldene sig i centralamerika i de første dage af oktober 2005.

Orkanen Stan var ikke af samme styrke som Katrina, men den endte med på en eller anden måde at koncentrere en række nedbørsområder, så de områder der blev ramt blev udsat for ikke blot store mængder nedbør, som efterfølgende resulterede i en række yderst katastrofale jord- og mudderskred, hvoraf det værste formentlig udslettede en hel by med mere end 1.000 indbyggere.

Katrina udspillede sin hovedrolle i USA, hvor den på den værst tænkelige måde udstillede de lokale myndigheders afmagt og den amerikanske regerings negligering af sikkerheden i området. Både det forhold, at det foregik i USA og at kritikken blev så voldsom, var med til at opretholde vor medierelaterede omverdensforståelse centreret om Katrina i så stort et omfang som tilfældet var. Orkanen Stan udspillede først og fremmest sine konsekvenser i det langt mindre centralamerikanske land Guatemala (knap 2½ gange så stort som Danmark med omkring 12 mio. indb, med stor ulighed og udbredt fattigdom, og næsten 40% af befolkningen lever for mindre end 2 US$ om dagen!).

Jeg er blevet opmærksom på disse problemer, fordi et par af mine venner – Ib og Hilda – i øjeblikket befinder sig i Guatemala, hvorfra deres første iagttagelser var af bemærkelsesværdig bedrøvelig karakter. De ændrede umiddelbart efter ankomsten rejseplaner, og i stedet for at tage til kystområderne ved Stillehavet drog de op i højereliggende områder, da konsekvenserne efter orkanens Stans hærgen fortsat præger store dele af samfundslivet, kombineret med langt voldsommere konsekvenser end normalt af 10 dages heftig regn i første halvdel af juni.

Wikipedia har en oversigt over orkaner og voldsomme storme fra Atlanterhavet i orkansæsonen 2005. Læs evt. også den større engelske version.

På Wikipedia findes også en gennemgang af orkanen Stan, den opståen, udvikling og de konsekvenser den medførte under sin hærgen i Centralamerika.

Stort set hele maya-landsbyen Panabaj blev begravet under meterhøje mudderskred, der flød gennem byen i nattetimerne, og formentlig kostede mere end 500 mennesker livet alene i Panabaj. Det faktiske tal er fortsat ukendt, men uofficielt frygtes antallet alene i Panabaj at være så højt som 1.400. De mange mudderskred forhindrede samtidig næsten enhver trafik og dermed også en væsentlig del af i området, så befolkningen var fanget i en en klemme de ikke kunne undslippe, før de i de efterfølgende dage blev undsat af beboere fra nabolandsbyer, der kom sejlende hertil over Atitlan-søen.

Se bl.a. beretningen Guatemala: 1.400 dead” fra Rob Mercatante’s weblog “elcanche Journal – words & images from Guatemala.


…mudderstrømme gennem Panajachel nær Atitlan-søen. Læs mere i artiklen “Guatemala: Government Declares National Emergency”
© courtesy  Rainiero & indymedia.org

På Guatemala Solidarity Network Blog har Patrick lagt en 13 minutters video af hændelsesforløbet i den lille by Panajachel nær Atitlan-søen, da Stan ramte regionen. Videoen, der er optaget over flere dage viser bl.a. mudderflodens opsvulmen og voldsomhed og hvordan en bro undermineres og forsvinder i vand og mudder, hvordan marker, byernes huse, samt gader og vejene er fyldt med aflejret sten og mudder. – Se video: “The Full Force of Stan is Still Being Felt”

Læs her en helt aktuel Reuters-rapport fra Panabaj (fra 23. juni 2006) “Central America Faces More Tragedy from New Rains“, hvori det også nævnes, at 3.000 familier fortsat bor i midlertidig sammenflikkede huse af tilfældigt tilgængelige materialer. Se i øvrigt denne serie billeder “Mudslides in Guatemala“, hvor specielt luftbillederne viser, hvor sårbart området er.

I Guatemala er frygten og usikkerheden voldsom. Såning og udplantning af denne sæsons afgrøder burde være i fuld gang nu og arbejdet burde være på det højeste. Men sådan er det bare ikke nødvendigvis.


…broer blev revet med af strømme af mudder, og huse blev ødelagt eller begravet

De utallige jord- og mudderskred, der ødelagde den sidste høstsæson, og formentlig ødelagde mere end halvdelen af afgrøderne, har ydermere ødelagt store arealer med frugtbar landbrugsjord, og der har på ingen måde været tid til at reetablere alle ødelagte arealer og atter gøre dem anvendelige for bønderne på den korte tid, der er gået siden katastrofen. Mangelsituationer, sult og generel behandling af de traumer, som en sådan oplevelse indebærer for de direkte involverede gør det vanskeligt at gennemføre en generel genopbygning i et så højt tempo, som det kunne være ønskeligt.

Størstedelen af lavlandet ud mod Stillehavet samt områderne omkring Atitlan-søen blev berørt af katastrofen, og det anslås, at omkring 3½ million mennesker i Guatemala blev berørt. Deraf blev mere end ½ million påvirket i et omfang, der gjorde det nødvendigt at oprette omgående nødhjælpsfaciliteter da alle fødevaressourcer var totalt destrueret i mange regioner og lokalområder.

Der er tilført store mængder af fødevarebistand fra en lang række nødhjælpsorganisationer, men selv nok så store mængder af fødevarer bringer ikke de ødelagte marker tilbage.


…oversigt over de zoner, der blev berørt af orkanen Stan’s hærgen

Udviklingsarbejdere vurderer, at konsekvenserne har påvirket, undermineret og ødelagt mange af de initiativer, der er blevet gennemført i de sidste 15 år. Og dertil kommer, at det ikke blot er enkelte isolerede lokalområder, der er blevet påvirket. Det er faktisk op mod en trediedel af landet, der blev påvirket.

I artiklen Graham Craft on the Central American Flooding interviewer Zach Dundas udviklings- og nødhjælpsarbejderen Graham Craft fra organisationen MercyCorps under nødhjælpsarbejdet umiddelbart efter orkanens hærgen, og Graham Craft’s der tegner et dystert billede af de udviklingsperspektiver, der tegnede sig i kølvandet på orkanen Stans hærgen.

I de områder, der blev ramt af Stan, blev store langbrugsarealer ødelagt og fødevare-reserverne blev generelt opbrugt langt hurtigere end normalt. Det anslås, at for disse områder som helhed udgjorde tabet af afgrøder mere end 50% og i nogle tilfælde 100%. Situationen påvirkede selvsagt stort set alle familier i disse regioner, og selvom det ikke påvirkede hele den nationale økonomi i et så voldsomt omfang, som det gjorde sig gældende for de enkelte økonomier på familieniveau, så vil mange af konsekvenserne derimod påvirke den nationale økonomi og samfundsstrukturen i en årrække, ligesom de nødvendige ressourcer til genopbygning også skal tilvejebringes.

Blandt de miljømæssige konsekvenser af længerevarende karakter, påpeger eksperter inden for jordbrug, geologi og miljøgeografi, at de store mudderstrømme ikke blot har ødelagt marker og beboede områder, men derudover har de påvirket floderne og deres løb på en måde, som helt givet vil påvirke vandløbene og deres form struktur og kapacitet.

Mange små og store vandløb vil ændre deres løb, og mange markskel og hele marker har ændret karakter. Muldlaget er forsvundet. Aflejringer spærrer mange steder for flodernes løb, og der vil givetvis mange steder opstå oversvømmelser i regntiden på lokaliteter, der ikke tidligere har været påvirket heraf.

Netop den regn, som mine venner ankom midt i, udgør et eksempel på, hvorledes situationen i Guatemala hurtigt kan forværres, se bl.a. artiklen Guatemala Rains Take Roads and Houses” (fra Prensa Latina, Latin American News Agency, 16. juni 2006), der kort sammenfatter nogle af konsekvenserne af 10 dages regn i den første halvdel af juni.

Lederen af Guatemalas nationale katastrofe-kommission advarer ydermere mod flere naturkatastrofer, der kan have lige så omfattende konsekvenser som orkanen Stan, – se artiklen Guatemala on Verge of Stan Damage” (fra Prensa Latina, Latin American News Agency, 17. juni 2006), hvori han sammenfatter risikomomentet således, “…25.000 mennesker bor i høj-risiko områder, deraf 3-6.000 i områder med risiko for mudderskred, og næsten 400.000 bor i områder med risiko for oversvømmelser”.

Den amerikanske nødhjælspsorganisation Mesoamerican Food Security Early Warning System tilknyttet USAID har vurderet fødevaresituationen i Guatemala som den så ud i midten af maj 2006, baseret på de informationer, der blev gjort tilgængelige under 18th Central American Climate Outlook Forum, der blev afholdt i Belize 18.-21. april 2006 – se artiklen Hurricane Stan affecting household stocks” (15. maj 2006).

Vurderingen konkluderer, at seks måneder efter orkanen Stans hærgen i de første dage af oktober 2005 er fødevaresikkerheden og levevilkårene fortsat meget usikre for mange af de 500.000, der blev hårdest ramt, og der vurderes, at 30.000 familier (dvs. mellem 100.000 og 150.000 mennesker) vil have behov for yderligere fødevarebistand også efter den 6 måneder lange umiddelbare nødhjælpsperiodes udløb i maj 2006, og mere end 3.000 familier lever fortsat i midlertidige nødtørftigt opførte boliger.

De samlede ødelæggelser efter orkanen Stan blev anslået til alene i Guatemala at udgøre mere end 5,6 mia. kr. Bistandsorganisationen IBIS arbejder i Guatemala, og samler fortsat ind til ofrene for katastrofen såvel som til mere generel udvikling i området.

For jer, som vil vide mere, er her er samling rigtig gode supplerende links:

AndaGuate, The Association of Non-Profit Development Agencies in Guatemala
God side fra AndaGuate med billeder fra de berørte områder
GuateStan.net
Aktuelle nyheder fra Guatemala samt landefakta
Seneste nyheder fra Google News om Guatemala og orkanen Stan
Kawa Mek – Mikkel Møldrup-Lakjers weblog fra Guatemala
MS Central Amerika – Orkanen Stan
Landefakta om Guatemala (fra UM)
Guatemalas regering
Guatemalas udenrigsministerium
Artikler om bl.a. orkanen Stan fra Folkekirkens Nødhjælp
Y’abal – et hjælpeprojekt efter Stan (Y’abal betyder “håb” på Kiche-sproget)

Reklamer

Written by go2news

juni 27, 2006 at 4:27 pm